ไม่เคยลืมเพื่อนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

เพื่อน ๆ ที่อยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้ามาตลอด 

มุ่งสู่ชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (๒๕๐๘) ที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี สมัยนั้น มีนายเสรี เสริมสุข เป็นครูใหญ่ เลขประจำตัว ๕๒๘    มีเพื่อนร่วมชั้น ๓๒ คน คือ
๑.   ตุ๊กตา  เอี่ยมสุวรรณ
๒.   บุญจริง  เจริญผล
๓.   มัลลิกา  กลิ่นหอมหวน
๔.   บุปผา  ไม่หวาด
๕.   สุวิมล  สุริฉาย
๖.   วาสนา รัตนสุวรรณ
๗.   กาญจนา  วิเศษคามิน
๘.   บุษบา  วงกต
๙.   ประทีป  สรหงส์
๑๐. ปรีชา  บัวปรอท
๑๑. กำพล  แซ่ตั้ง
๑๒. บุญธรรม  ทองอำไพ
๑๓. เริงศักดิ์  มีถาวร
๑๔. ตุลา  เสาสุวรรณ
๑๕. สุชิน  ทวีสุข
๑๖. บัญชา  ปฏิทัศน์
๑๗. อิทธิพล  โหราเรือง
๑๘. บำรุง  ปานสุวรรณ
๑๙. วิรัช  กล้าหาญ
๒๐. อิ้วเคี้ยง  แซ่แต้
๒๑. จำลอง  รุ่งเรือง
๒๒. นิคม  แซ่ตัน
๒๓. สุธี  ปานทองคำ
๒๔. สมชัย  แซ่โค้ว
๒๕. สมพงษ์  วงศ์โสรถ
๒๖. สมบูรณ์  กังวาฬวงศ์
๒๗. พงษ์ศักดิ์  สอนสงวนวงศ์
๒๘. สุพจน์  ดีเสมอ
๒๙. บัณฑูร  พงษ์พรพัฒน์
๓๐. เสมอ  ศรียานนท์
๓๑. สุรพล  ทองวิเชียร
๓๒. ประจักร  สว่างศรี

เพื่อนคนละห้อง แต่ชั้นเดียวกัน
๑.    รัตนา  เกิดบงกช
๒.    เพ็ญศรี  ล้อมทอง
๓.    อัจฉรา  เกิดบุญศรี
๔.    ประหยัด  บุญสุข
๕.    ไพบูลย์  ทัดเกสร
๖.    สุวรรณา  โอภาสวัฒนา
๗.    วรรณา  ล้อมทอง
๘.    มลิวรรณ  พัวพลเทพ
๙.    นันทา  แซ่เตีย
๑๐.  จินดา  อานมณี
๑๑.  นพคุณ  สิงห์สถิต
๑๒.  ประพิศ  ดิษฐ์วิเศษ
๑๓.  พิมพ์ใจ  ธรรมวิชิต
๑๔.  กาญจนา  ขำสืบสุข
๑๕.  วันดี  นาคทอง
๑๖.  นิตย์  แซ่เฮง
๑๗.  สอาด  โง้วตระกูล
๑๘.  พีรพล  พฤกษชาติคุณากร
๑๙.  เสน่ห์  วงศ์นาคเพชร
๒๐.  สุรัตน์  ลิ้มบรรจง
๒๑.  วิชัย  อุนนาทวรางกูล
๒๒.  ชาติชาย  อิ่มสงวน
๒๓.  โอภาส  แซ่เฮง
๒๔.  วีรชัย  ศุลวิรัชบัญชา
๒๕.  บรรพต  หงิมห่วง
๒๖.  สละ  สว่างศรี
๒๗.  ลูกกัน  มิ่งสมร
๒๘.  ชาญ  ทองไถ
๒๙.  สุบิน  ปานแม้น
๓๐.   ณรงค์  พงษ์วิริยะธรรม
๓๑.   บัญชา  อ่อนวิมล
๓๒.   สติ  ศิลาเจริญ
๓๓.   วิทยา  กาฬกาญจน์

เริ่มเข้าเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสม แบบ ๒ (ค.ม.ส.๒ อาชีวเกษตร) มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ คู่ไปกับการเรียนวิชาสามัญ   เพื่อนนักเรียน รุ่นนี้ คือ
๑.   ปรีชา  บัวปรอท
๒.   บุญธรรม  ทองอำไพ
๓.   เริงศักดิ์  มีถาวร
๔.   บัญชา  ปฏิทัศน์
๕.   อิทธิพล  โหราเรือง
๖.   บำรุง  ปานสุวรรณ
๗.   อิ้วเคี้ยง  แซ่แต้
๘.   จำลอง  รุ่งเรือง
๙.   สมชัย  แซ่โค้ว
๑๐.   ปรุงจักร  สว่างศรี
๑๑.   เสน่ห์  วงศ์นาคเพชร
๑๒.   สุรัตน์  ลิ้มบรรจง
๑๓.   วีรชัย  ศุภวิรัชบัญชา
๑๔.   บรรพต  หงิมห่วง
๑๕.   สละ  สว่างศรี
๑๖.   ณรงค์  พงษ์วิริยะธรรม
๑๗.   วิทยา  กาฬกาญจน์

หน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติสมัยเมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น
๑.     ทำบัญชีต่างๆ ของห้องเรียนแทนครูประจำชั้น
๒.    เป็นบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียน
๓.  เป็นบรรณาธิการ ห้องหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน ต้องจัดรวบรวมและจัดพิมพ์ ออกจำหน่ายให้เพื่อนนักเรียน ทุกเดือนๆ ละฉบับ เป็นอย่างน้อย    มีผู้ร่วมงานด้วยกัน ๕ คน คือ
๑.     พีรพล  พฤกษชาติคุณากร
๒.    ชาญ  ทองไถ
๓.    บัญชา  อ่อนวิมล
๔.    สอาด  โง้วตระกูล
๕.    วิชัย  อุนนาทวรางกูล

     เป็นประธานศูนย์ธุรกิจเกษตรของโรงเรียน ต้องสั่งซื้อ เป็ด ไก่ ฯลฯ และจัดส่งให้เพื่อนนักเรียนใน ค.ม.ส.๒ (ทุกรุ่น) ส่วนมาก สั่งซื้อโดยตรงจากกรุงเทพฯ นครปฐม ฯลฯ ตลอดจนจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ มาผสมเป็นอาหารสัตว์ แล้วจำหน่ายให้เพื่อนนักเรียน รวมทั้งต้องทำบัญชีเงินสด/เงินเชื่อ ของสมาชิก ค.ม.ส.๒ ทุกคนด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีหน้าที่เก็บรักษาเงิน-จ่ายเงิน ทั้งหมดของศูนย์ธุรกิจเกษตรด้วย มีเพื่อนร่วมงาน อีก ๒ คน คือ
๑.     นายเจือ  อินสว่าง                     ผู้จัดการ
๒.    นายเชาวลิต  บัวนาค               ผู้ช่วยผู้จัดการ

           เป็นหัวหน้าสารวัตร ประจำวันของโรงเรียน คอยดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งหมด ตอนกลางวัน ต้องออกไปตรวจตรานักเรียน ในตลาดตัวอำเภอสามชุก สุพรรณบุรี ทุกวัน

มีผู้ร่วมงาน ๖ คน คือ

        ๑.   สติ  ศิลาเจริญ
๒.   ธีรพงษ์ โชติวัชรินทร์
๓.   ปัญญา  โสขุมา
  ๔.   นิคม  พลชา
  ๕.   แสงจันทร์  แซ่โอ
  ๖.   แสงทอง  สุภามาตย์


มัธยมศึกษา ปีที่ ๔ (๒๕๑๑)
เพื่อนร่วมชั้น มศ. ๔ ก. คือ
๑. สิทธิกร  กสิยพงษ์
๒.    นิพัทธเวช  สืบแสง
๓.    ไพบูลย์  อุทัยทรัพย์
๔.    อมรชัย  กสิยพงษ์
๕.    วงศ์ศักดิ์  สวัสดิพาณิชย์
๖.    บรรจง  จุนเจือจาน
๗.    สุรพงษ์  โอศิริ
๘.    สุรพล  หนูแก้วขวัญ
๙.    ภุชงค์  ทัณทไพโรจน์
๑๐.  บำรุง  ปานสุวรรณ
๑๑.  เอื้อง  เชาว์วิทยา
๑๒.  ปรางทิพย์  สุวรรณาภา
๑๓.  เพ็ญโฉม  ครุฑโกษา
๑๔.  สมพร  ปรีดากัญญารัตน์
๑๕.  ประภาพร  สัจจวีรวรรณ
๑๖.  กรุณา  รูปขจร
๑๗.  สุรีย์พร  แซ่ตั้ง
๑๘.  พิสมัย  เตชะวณิช
๑๙.  สุธาสินี  โคตระกิตย์
๒๐.  อารีย์  เฉลยทรัพย์
   ๒๑.  วันดี  ทองรอด
   ๒๒.  เพียงใจ  กุลยานนท์
   ๒๓.  จินตนา  บูรณสมภพ
   ๒๔.  ผจงจิต  เชาวนการกิจ
   ๒๕.  สุมิตรา  เอกวาริน
   ๒๖.  รสสุคนธ์  เนียมกุลรัตน์
   ๒๗.  สุคนธทิพย์  ไชยทรัพย์
   ๒๘.  สุกัญญา  ยั่งยืนสุข

เพื่อนร่วมชั้น มศ. ๔ ก (๒๕๑๒)
๑.     พนิดา  มิตรกูล
๒.   วุฒิยา  สุดชื่น
๓.    บุษบา  สมุทรโคจร
๔.    กิตติยา  ชูชวลิต
๕.    วัลลภา  ภาคลักษณ์
๖.     ประไพพรรณ  ตุงคะสมิต
๗.    ศิริลักษณ์  บุคสุข
๘.    อรพิน  ธรรมรัฐ
๙.     นวลขจร  วรวรรณโณทัย
๑๐.  เพียงใจ  กุลยานนท์
๑๑.  สมประสงค์  อาลีอิสเฮาะ
๑๒.  ฝน  ธนาเลขะพัฒน์
๑๓.  เติมศรี  ลดาวัลย์
๑๔.  นิรมล  ขัตติยกุลวานิช
๑๕. ศิรินันท์  วงษ์วานิช
๑๖. สุนิภา  มณีเลิศ
๑๗. ศุภชัย  อุบลธานี
๑๘. โอภาส  ศุภวัฒน์
๑๙. กิมเฮง  แซ่ตรัน
๒๐. ชาย  แตงโรจน์
๒๑. พิชชา  ทรัพยสาร
๒๒. ทวีศักดิ์  เติมชัยเจริญศักดิ์
๒๓. บำรุง  ปานสุวรรณ

เพื่อนรุ่นเดียวกัน (มศ. ๔ ข ๒๕๑๒)
๑.   วรุณี  ณ นคร
๒.   รสสุคนธ์  เนียมสกุลรัตน์
๓.   จิตราภรณ์  ไชยศิริสุโรจน์
๔.   อรนุช  ธีรฤกษ์
๕.   แสงระพี  กายนันท์
๖.    พัชรี  สุพรรณสิงห์
๗.   ลีนาวรรณ  กฤษตาภินิหาร
๘.   ชื่นจิตร  ทองกร
๙.    พิมลรัตน์  แสนขยัน
๑๐. กาญจนา  อมรรัตน์
๑๑. รุ่งวดี  ภูมิวัฒน์
๑๒. ดวงมณี  วัฒนจัง
๑๓. พรทิพย์  นาครอด
๑๔. วาณี  ภัสสรศิริ
๑๕. อรุณี  เอี่ยมสะอาด
๑๖. พรชัย  ลิ้มสุขล้ำ
๑๗. ถวัลย์  สุพรรณสิงห์
๑๘. ประสิทธิ์  แม้นพิบูลย์
๑๙. อภิชัย  อัศววิมล
๒๐. สมชัย  ตั้งนิมิตชัยกุล
๒๑. กุลเชฏฐ์  บุญมงคล
๒๒. นรสิทธิ์  บริสุทธิ์
๒๓. ธีรวิทย์  เกตุเรืองโรจน์
๒๔. วัลลภ  รุ่งสุริยะศิลป์

ปีนี้เอง ข้าพเจ้าเข้าไปเป็นนักเรียนประจำในฐานะเป็นหัวหน้าหอพักชาย
เพื่อนร่วมหอพัก มี ๒๕ คน คือ
๑.     ปรีชา  วัฒนา
๒.   ลาวัลย์  วัฒนา
๓.    ถวัลย์  สุพรรณสิงห์
๔.    มาลี    จงรัก
๕.    พิศาล  เชื่อมสุวรรณ
๖.     เอื้อง  เชาวน์วิทยา
๗.    เมธา  พร้อมเทพ
๘.    พัชรี  สุพรรณสิงห์
๙.     วรศักดิ์  ธัญญะโชโต
๑๐.  นวลขจร  วรวรรณโณทัย
๑๑.  ไพสน  เล็กอุทัย
๑๒.   อัญชลี  วรไพบูลย์
๑๓.   สุมณท์  วิชิตะกูล
  ๑๔.   กาญจนี  โกยสมบูรณ์
  ๑๕.   พีรพร  พร้อมเทพ
  ๑๖.  เบ็ญจมาศ  จันทร์ส่องแสง
  ๑๗.   ชินวัฒน์  บุญสุข
  ๑๘.   พัดชา  พร้อมเทพ
  ๑๙.  อดิศร  พร้อมเทพ
  ๒๐.   นิรมล  ทรงสุรเวทย์
  ๒๑.   นรสิทธิ์  บริสุทธิ์
  ๒๒.  ศรีกุหลาบ  แซ่ตั้ง
  ๒๓.  บำรุง  ปานสุวรรณ
  ๒๔.  สมจิตร  แซ่ตั้ง
  ๒๕.  บุญลาภ  เจียรไพศาลเจริญครั้นพอขึ้นชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๕ (๒๕๑๓)ข้าพเจ้าต้องย้ายไป
เรียนที่โรงเรียนบุตรข้าราชการ กองทัพบก (บ.ทบ. รุ่นแรก)
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี) ตั้งอยู่ที่
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ (วิภาวดี)  พญาไท กท ๔ 

    
เพื่อนร่วมชั้น มี ๔๘ คน คือ
๑.     ทวีศักดิ์  พันประสิทธิ์
๒.    ไพบูลย์  ภู่อาภรณ์
๓.    นิมิต  สุรีย์ส่อง
๔.    พิชิต  เสือนาค
๕.    วันชัย  โกมารทัต
๖.    สุขสันต์  ญาณสุคนธ์
๗.    เศรษฐพงษ์ รัตนสุธีรากุล
๘.    สิทธิโชค  เศวทศิลา
๙.    ชูชาติ  ปาละกวงศ์
๑๐.  อนุรักษ์  สังข์นิ่ม
๑๑.  พงศ์ผจญ  พงศ์ศรีโรจน์
๑๒.  บำรุง  ปานสุวรรณ
๑๓.  ศิริพร  ตรีจรูญ
๑๔.  อนงค์  บูชาตรากูล
๑๕.  ปรานี  รุ้งมโนชัย
๑๖.  อัจฉรา  ไกรว่อง
๑๗.  พรพรรณ  นีละกาญจน์
๑๘.  ระวีวรรณ  บุญสร้างสม
๑๙.  อรพรรณ  ตรีครุฑพันธ์
๒๐.   ลาวัลย์  เพ่งจินดา
๒๑.   วรรณา  ศุกรโยธิน
๒๒.   จิราวรรณ  อินทรสุวรรณ
๒๓.   รำไพ  สังข์สุวรรณ
๒๔.   ลัดดาวัลย์ สุนทรสิมะ
๒๕.   รัตนา  วัฒนาเจริญ
๒๖.   ลดาวัลย์  มินสุวรรณ
๒๗.   ฤทัยรัตน์  โกมลานนท์
๒๘.   ศกุนตลา  นพเก้า
๒๙.   ทัศนีย์  เพ่งสุข
๓๐.   เยาวนี  ปรีเปรม
        ๓๑.   เฉลา  สุขสม
๓๒.   กุณทลี  ศิริณรงค์
๓๓.   นภาพร  มีสมฤทธิ์
๓๔.   สุรีย์  หอบชิต
๓๕.   กฤษณา  ทรงสุนทร
๓๖.   ชูปัญญา  ชาวกรุง
๓๗.   ขนิษฐ์ศรี  แสงหิรัญ
๓๘.   งามพิศ  จิตต์อารีย์
๓๙.   เพ็ญศรี  สุดรำพัน
๔๐.   วิลาวัลย์  หิรัญสูตร
๔๑.   ศิริพรรณ  เสงี่ยมเฉย
๔๒.   จิรภา  ภาคการ
๔๓.   สุดใจ  อึงรักษา
๔๔.   วนิดา  เอื่อนพานิช
๔๕.   วิลาวัลย์  จดจำ
๔๖.   สุชีรา  ยุทธาคนี
๔๗.   เอื้อมพร  กันเขต
๔๘.   พนา  สุวคนธ์

พักอยู่กับ คุณอาจินดา บำรุงสุข และคุณอาสำเนียง 
บำรุงสุข ที่ ๓๘๔ พหลโยธิน ซอย ๖ กท ๔ ไปอยู่
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๒
ภายในบ้าน มี ๑๔ คน คือ
๑.     นายจินดา  บำรุงสุข
๒.    นางสำเนียง  บำรุงสุข
๓.    ด.ช.นพดล  บำรุงสุข
๔.    ด.ญ.จินตนา  บำรุงสุข
๕.    ด.ญ.ดารณี  บำรุงสุข
๖.     นายตอง เกตุแก้ว
๗.    นางฉลวย  เกตุแก้ว
๘.    ด.ญ.รัชนี  เกตุแก้ว
๙.    ด.ช.สมชาย  เกตุแก้ว
๑๐.  นายดำ  ธัญญเจริญ
๑๑.  นายเฉลียว  ปรึกษา
๑๒.  นางเฉลี่ย  ปรึกษา
๑๓.  ด.ช.ไพโรจน์  ปรึกษา
๑๔.  ด.ช.ณรงค์  ปรึกษา

ขณะนั้น คุณยายส้มลิ้ม สว่างศรี ซึ่งกำลังบวชเป็นชี
ป่วยเป็นโรคปอดบวม อยู่ที่โรงพยาบาลคามิลเลี่ยนประจวบกับคุณป้าสุวพร สว่างศรี กำลังจะคลอด
ดช.จิรวัฒน์ สว่าศรี ไม่มีใครช่วยดูแลทางบ้าน
(ผู้ช่วยแม่บ้านลาออก)  ด้วยเหตุดังกล่าว ข้าพเจ้าจึง
ต้องย้ายที่อยู่ใหม่ โดยไปพักอยู่กับคุณลุงแล สว่างศรี
ตามเดิม

ภายในบ้าน มี ๑๐ คน คือ
๑.     แล  สว่างศรี
๒.    สุวพร สว่างศรี
๓.    เกียรติศักดิ์  สว่างศรี
๔.    สมลักษณ์ สว่างศรี
๕.    ปรานี สว่างศรี
๖.     จิรวัฒน์  สว่างศรี
๗.    พรทิพย์  ปัญญาไตรรัตน์
๘.    เล็ก  อาภรณ์รัตน์
๙.     เสน่ห์  ทองรอด
๑๐.  บำรุง  ปานสุวรรณ
จำใจ จำจาก          เพื่อน...โอ้จำจร
จำนิราศด้วยอาวรณ์   วุ่นว้า
จำห่างครูสอน        แม้ไม่นาน นา
จำจากมิตรทั่วหล้า  จากด้วยอาลัย.